IT Man ها با تصاویر درج شده در سایت و ایمیل های itmangodfatherfund وضعیت اسناد ارسال شده را به ایمیل شما ارسال خواهند کرد.( تایید / ریجکت )